HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 8

JPEG (Deze pagina), 604.61 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

_
l
6
op het gevaar opmerkzaam maakte, was Clemens XII
(00nst. In eminenti 24e April ’1738),wiens Constitutie
door Benedictus XIV (Oonstit. Provicteas 18 Mei
1751) bevestigd en vernieuwd werd. Beider voor-
beeld volgde Pius VII (Omzstit Ecclesiam a Jesu Chris to
13 Sept. 1821) en Leo XII vatte in eene Aposto­ _
lische Oonstitutie ,,Qu0 gmvi0m" (13 Maart 1825)
des betreffende Akten en Decreten der vorige Pausen I
samen en gelastte, dat zij altijd kracht en geldig-
heid zouden behouden. In denzelfden geest hebben _,
zich uitgesproken ook Pius VIII (Empel. Tmttéti 21
Mei {1829), Gregorius XVI (Ezzcycl. ‘Mira2·i Aug.
1832) en zeer dikwijls dikwijls Pius IX (Empel. 4
_Qui pturiáus 9 Nov l84i6, Zlluttrplices inter 28 Sept.
" 1865, enz.).
Toen namelijk de inwencligen inrichting en het 1
karakter van de sekte der vrijmetselaren met be­‘ ‘
hulp der algemeene criteriën volkomen doorscbonwd j
was, daar de oorzaken van haar ontstaan bloot lagen, F
hare wetten, plechtigheden, geschriften tot openbaar- l
heid waren gekomen, waarbij zich nog dikwijls de
getuigenissen voegden van personen, die in het ge- ,
heim waren ingewijd, verklaarde de Apostolische Stoel V
en verkondigde het openlijk, dat de sekte der vrij-
metselaren, geheel en al op onwettige wijze was ont-
staan, en evenzeer voor de christelijke als voor de j
burgelijke maatschappij gevaarlijk was. Meer nog, hij
verbood, onder bedreiging der stralïen,welke de Kerk .
tegen schuldigen pleegt uit te spreken, tot dit ge- 1
nootschap toe te treden. Hierover verbolgen, waanden · j
de samenzweerders door spot en beleedigiug het ge,