HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 7

JPEG (Deze pagina), 598.33 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

w
Il e
ii " p_
·ï 5 i. J
lj de christelijke volken van de weldaden, welke de
, Verlosser, Jesus Christus, hun gebracht heeft, geheel
’ te berooveu. Wegens deze jammeren zuchten Wij
‘V en moeten Wij in den drang Onzer liefde dikwijls
;` tot God klagend Onze stem verheffen: ,,Zie Uwe
~ L vijanden juichen en die U haten, hebben het hoofd
J opgeheven Tegen Uw volk smeden zij booze aansla-
T, gen en kwaad denken zij uit tegen Uwe heiligen.
N Zij spreken: Komt, verdelgen wij hen onder de vol-
, Al _ keren." (Ps. LXXXII, 3-5).
Bij zóó blijkbaren nood, bij zóó gruwzame en hard-
j nekkige bestrijding van het Christendom, is het Onze
plicht, op het gevaar opmerkzaam te maken, de te-
j genstanders aan te wijzen en aan hanne plannen en j
listen weerstand te bieden, opdat niet degenen, wier l
äj heil aan Ons toevertrouwd is, eerlang ten gronde
‘ 'gaan, opdat het Rijk van Jesus Christus, waarvan
Wij de bescherming op Ons genomen hebben, niet
al alleen blijve bestaan en ongeschokt blijve, maar ook
j telkens nieuwen wasdom verkrijge en zich over de A
jl gansche aarde moge uitbreiden.
Onze voorgangers, de Pausen van Rome, hebben bij
` hunne zorgvuldige waakzaamheid voor het welzijn der
,g Christenheid, dezen erfvijand, zoodra hij uit het dui- J
_l ster van geheime samenzweringen aan het licht kwam,
i spoedig erkend en doorzien, wie hij was en wat hij
"" wilde; zij hebben, de toekomstige zaken voorziende,
de vorsten en volken dadelijk op het gevaar gewezen
en hebben hem gewaarschuwd, dat zij zich niet door
de listen en valstrikken zouden laten vangen, welke
gelegd waren om hem te bedriegen, De eerste, die