HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 6

JPEG (Deze pagina), 598.11 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

. w
ll
` l
ïi
jl
4i ll:

aan wiens heerschappij en geweld allen onderwor-
pen zijn, welke volgens het voorbeeld van hunnen
aanvoerder en van onze stamouders, gehoorzaamheid A N
weigeren aan de Goddelijke en eeuwige wet en hunne · i
handelingen, deels met terzijdestelling van God, deels ‘
bepaaldelijk tegen God ondernemen. Dit tweevou­ ` L
dig Rijk, dat bij twee Rijken kan vergeleken wor-
den, die bij tegenovergestelde wetgeving een tegenover- l
gesteld doel trachten te bereiken, zag en beschreef ij
Augustinus met nauwkeurigheid en hij drukte den
oorsprong van beiden aldus in treffende beknoptheid
uit: >>Een dubbele liefde heeft de beide Rijken j
gesticht; het aardsche Rijk namelijk de eigenliefde, _
die tot beleediging voert van God: het hemelsche j
Rijk, de liefde tot God, welke leidt tot zelfverloo­
chening (De Oiviá. Dei Z. IV C. 17).
Op ieder tijdstip gedurende de vervlogene eeuwen
bestreed de eene macht de andere op verschillende
en menigvuldige manier, wat wapenen en kampwijze ‘
betreft, al geschiedde het ook niet altijd met dezelfde j,
woede en hevigheid. In onzen tijd schijnen diegenen,
welke de partij van het kwaad dienen, zich te ver-
binden, om allen vereenigd, den meest verwoeden
aanval te beproeven onder aanvoering en met onder-
steuning van die wijd vertakte en krachtig georga­ ji
niseerde vereeniging van personen, die men vrijmet­ __
selaars noemt. Immers, zonder langer een geheim ,
te maken van hun plannen, hitsen zij in hunne ver-
metelheid elkander wederkeerig op tegen de God-
delijke Majesteit; arbeiden zij openlijk en vrij aan
de omverwerping der H. Kerk en dit met het doel om i
3 i' ii
2