HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 35

JPEG (Deze pagina), 597.63 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

Y
j ~£
j ss
l wijzers, pastoors moeten bij het christelijk onderricht
I l er zich aan gelegen laten liggen, naar uwe voor-
' schriften de kinderen en leerlingen te rechter tijd
j te waarschuwen en te onderrichten aangaande den
Y sehandelijken aard van dergelijke genootschappen,
opdat zij bijtijds leeren op hunne hoede te zijn voor
lj de verleidelijke en menigvuldige kun tgrepen, welke
i de verspreiders dier genootschappen plegen aan te
· wenden, om de menschen in hun valstrikken te lok-
_,* __ ken. Ja dezulken, die de kinderen voor het ont-
' vangen der H, Saeramenten moeten voorbereiden,
ll zullen goed doen, er naar te streven, dat allen
zich voornemen en plechtig beloven , nimmer
l buiten weten der ouders en zonder den raad van
hun pastoor of zielsbestuurder tot eenig genootschap
Q toe te treden.
_ Doch VVij weten zeer goed, dat onze gemeenschap­
pelijke arbeid volstrekt niet in staat zou zijn het ge-
vaarlijke zaad in den akker des Heeren uit te roeien,
zoo niet de hemelsche Heer van den Wijngaard ons
· j bij onze ondernemingen goedgunstig helpt. Zijne
hulp derhalve, Zijuen bijstand moeten wij afsmeeken
met zulke innigheid en zulken aanhoudenden üver,
als het onheil van het gevaar en de grootte van den
l nood dat vorderen.
De sekte der vrijmetselaars neemt een trotsche,
Q tergende houding aan en juicht over haar welslagen;
v in hare vermetelheid schijnt zij geen maat te ken-
nen. Haar partijgangers hebben zich vereenigd tot
i een goddeloos bond, maken in het geheim gemeene
­ 2 zaak voor hun plannen, bieden elkander de helpende