HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 34

JPEG (Deze pagina), 596.93 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

‘ -
j F
J ~£
32 l
tot welzijn van het volk overal worden gevormd. En [_ .
het strekt Ons tot niet geringe vreugde dat reeds
op meerdere plaatsen zulke vereenigingen en ook
vereenigingen van patroons zijn gesticht, ten doel i
hebbende de achtenswaardige mindere standen te
j steunen, hun kinderen en familiën hulp en bijstand lg
te verleenen, en hun liefde voor braafheid, onder- ii
richt in den godsdienst en onberispelijke zeden te
verzekeren. Nu Wij van dit onderwerp spreken,
_ willen Wij niet stilzwijgend de Vereeniging voor- ~·
bijgaan, uitstekend in leven en voorbeeld, welke .
jegens de lagere standen zich zoo schitterende ver-
diensten heeft verworven, de Vereeniging van den
H. Vincentius. Hare werkzaamheid, haar doel is ‘
bekend; met de grootste zorgvuldigheid legt zij er {
j zich op toe, den behoeftigen en ongelukkigen onge- ··
# vraagd hulp te brengen, en dat met wonderbare ~
i vindingrijkheid en bescheidenheid. Hoe minder die
Vereeniging gezien wil zijn, des te meer beantwoordt
zij aan de christelijke liefde, en des te geschikter
>·. _ is zij om den ellendigen verzachting te verschaffen. `,·
Om te eer Ons doel te bereiken, bevelen Wij ten
vierde uwe nauwgezette waakzaamheid ten zeerste
de jeugd aan, waarop de hoop der menschelijke f
' maatschappij berust. Besteedt het grootste deel van
uw zorgen aan haar opvoeding en opleiding, en weest j
overtuigd, dat, hoe groot ook anders uwe inspanning t
zijn moge, zij zich toch in geen richting meer moet ;
`beijveren dan in deze: de jeugd verre verwijderd te
houden van de scholen en onderwijzers, van welke i
de pestwalm der sekten te duchten is. Ouders, onder- `