HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 33

JPEG (Deze pagina), 583.42 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

U
31
rust; de gelijkheid, welke in de rechtvaardigheid en
de liefde haren grondslag heeft, niet alle onderschei-
A dingen tusschen de menschen opheft, maar uit de
menigvuldigheid der levenswijze, der ambten, der
j bedieningen de wonderbare overeenstemming en har-
monie bewerkt, welke natuurlijk bijdraagt tot het
nut en het aanzien van den Staat.
Ten derde zün er zekere inrichtingen, waarvoor
ig door de voorvaderen wijselijk werd zorg gedragen,
‘ ~ ­­ il - die in verloop van tijd zijn opgeheven, maar welke
toch als model en voorbeeld voor iets dergelijks in
den tegenwoordigen tijd dienen kunnen. Wij bedoe-
len de genootschappen of vereenigingen van hand-
werkslieden, ter verzekering van het vermogen en
i_ der goede zeden, onder leiding van den godsdienst.
in Ondervonden onze voorvaderen geruimen tijd het
l nut dier inrichtingen in het practisch gebruik,ide
nieuwere tijd zal dit wellicht nog meer ondervinden,
' ,wijl het bij uitstek geschikt is, om den invloed van
á het sektewezen te vernietigen. Diegenen, welke van
` het loon van hun handenarbeid hun armelijk leven
leiden, zijn, daargelaten dat zij juist door hun toe-
stand vóór alle anderen liefde en troost waardig zijn,
nog bovendien blootgesteld aan de verlokkingeu
dergenen, die zich afgeven met kuiperijen en listen.
Daarom moeten zij met de grootst mogelijke welwil-
lendheid ondersteund en tot goede genootschappen
uitgenoodigd worden, opdat zij niet tot de schande-
« lijke vervallen. Het is dus Onze vurigste wensch,
dat die vereenigingen, onder de leiding en bescher-
ming der Bisschoppen, overeenkomstig tijd en plaats
{