HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 32

JPEG (Deze pagina), 569.05 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

{[,i___, ,_ 1*:: ;,.;..- ·..¤» ­»·»..­..,­·­.««m ....·.`.......-.. .,,_ _ ,
U
30 `
lijken en den leekenstand moet gij er naar streven,
eerwaardige broeders, dat de menschen de Kerk
nauwkeurig kennen en leeren waardeeren, want hoe A
meer zij gekend en bemind wordt, des te meer zal
men de geheime genootschappen verafschuwen en §
vlieden.
Derhalve maken Wij niet zonder grond Ons deze
passende gelegenheid ten nutte, en herhalen Wij,
wat Wij reeds vroeger verklaarden: de derde orde ig
_ van den H. Franciscus, wier regel Wij onlangs met ‘ ~­­ il-
voorzichtige toegevendheid verzacht hebben, moet
zooveel mogelijk uitgebreid en aanbevolen worden.
Want zooals zij door haren stichter is ingesteld, ligt
haar gansche streven hierin, dat zij de menschen
tot navolging van Jesus Christus, tot liefde jegens
_ de Kerk en tot beoefening van alle christelijke A.
deugden uitnoodigt; en daarom zal haar grootere i
invloed voor de besmetting der verwerpelijke ge-
! nootsohappen behoeden. Moge deze heilige Ver-
eeniging zich met den dag uitbreiden; want van á
er haar is, bij vele andere vruchten, met name het `
heerlijke gevolg te verwachten, dat de vrijheid, de
broederlijkheid en de gelijkheid van het recht in de
, gemoederen hare plaats hernemen, ongetwijfeld niet
· in den ongerijmden zin der vrijmetselaars, maar ge-
lijk Jesus Christus ze verworven en de H Francis-
cus ze gezocht heeft. Wij bedoelen de vrijheid der
kinderen Gods, door middel waarvan wij noch den
Satan, noch de lzartstochten, die ergste tirannen, «
dienen; de broederlijklxeid, welke op God, den ge-
meensehappelijken Schepper en Vader van allen bee
l