HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 31

JPEG (Deze pagina), 604.78 KB

TIFF (Deze pagina), 4.47 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

` · 29
f sekte te mogen aansluiten. Moge zich toch niemand
i door den schijn der rechtschapenheid laten bedriegen. W
Want het kan wel eenigen voorkomen, dat de vrij-
metselaars niets vorderen wat openlijk met godsdienst
en zedelijkheid in tegenspraak is. Wijl echter het
i wezen en de oorzaak der sekte geheel en al in de
l misdaad en in de schande te zoeken zijn, kan zich
niemand met hen inlaten of hun op eenige wijze
de behulpzame hand bieden.
»·L Voorts moet gij door volhardend onderricht en
· volhardende vermaning er het christelijke volk toe i
brengen, de voorschriften van den godsdienst vlijtig
W te leeren. Tot dat doel raden wij uallerdringendst,
in geschriften en passende predikatiën de eerste en A
heilige grondbeginselen te verklaren, op welke de
christelijke wijsbegeerte berust. Dit zal tot heil-
zaam gevolg hebben, dat de menschelijke geest door
onderricht genezen en tegen de velerlei vormen der
dwaling, zoomede tegen de menigvuldige verleidin-
_ . gen der misdaad versterkt wordt, met name tegen-
over de bandelooze vrij heid van schrijven en de onver· .
zadelijke kwade lusten. Dat is inderdaad een groote
taak. Maar bij dezen arbeid zal u vooral de gees·
telijkheid ondersteunen en helpend ter zijde staan, ,9
zij onder uw leiding een behoorlijke ascetische en
wetenschappelijke vorming genoten heeft. Maar een
zoo eervolle en hoogst gewichtige zaak vordert ook
den bijstand en de hulp van leeken, die met de
liefde voor den godsdienst en het vaderland recht
schapenheid en wetenschappelijke kennis verbinden.
Met de aldus vercenigde krachten van den geeste-