HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 29

JPEG (Deze pagina), 613.85 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

te verspreiden, dat de Christelijke leer zich niet
met de belangen van den Staat verdraagt, omdat
zij niet willen dat de Staat op den vasten grondslag
der deugd gevestigd zij maar op de straffeloosheid
der ondeugd" Episá. 137 al. III ad Volusicmum O.V.
nl 20, Maar heeft men dit dan ook doorzien dan
begrijpt men tevens, dat het eigenlijk in het belang
van den Staat en zeer bevorderlijk zou zijn voor de
openbare veiligheid, dat de vorsten en volkeren niet
-___e met de vrijmetselaren tot den val der Kerk samen-
_ werkten, maar zich vereenigden om de aanvallen
der vrijrnetselaren af te slaan.
_ In ieder geval is het, met het oog op deze groote
en helaas slechts al te zeer verspreide kwalen Onze
plicht, Eerwaardige Broeders, op heilmiddelen daar-
i tegen bedacht te zijn. Daar Wij nu van oordeel
zijn, dat uit de kracht van den heiligen godsdienst,
die door de vrijmetselaren evenzeer gebaat als ge-
- vreesd wordt, het beste en zekerste heilmiddel is '
h te verwachten, zoo behoort naar Onze meening, op
i de eerste plaats, deze heilzame kracht ter verdedi-
ging tegen den algemeenen vijand te worden aan-
gewend. Daarom bevestigen en bekrachtigen Wij
x door Ons Apostolisch Gezag alles wat onze voor-
gangers, de roomsche Passen hebben verordend om
` de plannen en pogingen der vrijmetselaars-sekte te _
bestrijden, benevens al de bepalingen, door welke
i zij van zulke genootschappen wilden afschrikken of
afkeerig maken. Dewijl Wij in deze grootelijks
vertrouwen op den goeden wil der Christenen, smee-
‘ ken en bezweren Wij een ieder bg de zaligheid
ll? i