HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 28

JPEG (Deze pagina), 612.25 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

jh
ellende den troost ontberen, dien het gemakkelijk
en ten volle zou kunnen genieten, wanneer de Staat
naar Christelijke grondbeginselen werd geregeerd.
Maar zoo vinden allen die door de Goddelijke Voor-
zienigheid gewilde orde bestrijden, in den regel de
straf voor hun hoovaardij juist daarin, dat zij alom
verval en ellende, aantreifen, waar zij zich ijdele
hoop, geluk en voorspoed hadden vooigespiegeld.
Onrechtvaardig en een noodlottige dwaling zou
het zijn te gelooven, dat de Kerk, door het gebod ­___,
van volstrekte gehoorzaamheid aan God, den Schep· _
per aller dingen, de wereldlijke macht aanrandde
of zich iets van het recht der vorsten aanmatigde. _
Zn wil integendeel, dat aan het wereldlijk gezag
met bewustzijn van plicht door de menschen gegeven
worde wat het rechtmatig toekomt. Dat de Kerk G
nu het recht van heerschappij afleidt van God,
daardoor wordt het aanzien der Staatsmacht slechts
verhoogd en de achting en liefde der onderdanen -
den overheden verzekerd. Geneigd tot den vrede
en middelaresse der eendracht, omvat de Kerk allen ii
met broederlijke liefde en alleen er op bedacht de
menschen bij te staan, leert zij rechtvaardigheid met
zachtmoedigheid, heerschappij met billijkheid, de i
wet met matigheid te verbinden. Zij leert verder
niemands rechten te verkorten, vrede len orde te` A
bevorderen en den nood der armen zoowel in het
bijzonder als in het openbaar naar vermogen te i
verlichten.
,,Maar," om met den H. Augustinus te spreken,
,,juist daarom gelooven zij of zoeken zij de meeninr ·
. ll?