HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 27

JPEG (Deze pagina), 640.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.32 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

ii? s-,,§ _· ··‘. r 'ï `` i j ’ `’ O ° " { M · ‘
”l l e e ,, .
ij ' j O 25
i` kwalen die ons drukken, der gevaren die ons bei
> dreigen. Men heeft hier met een bedriegelijken en
j doortrapten vijand te doen, die, om het oor der vorsten
j en volkeren te winnen, het met zoete spreekwijzen
j' en behagelijke woorden weet te vangen. Onder den
l schijn van vriendschap zich bij de vorsten indrin-
; gend, hebben de vrijmetselaars ten doel: in hen zich
t machtige bondgenooten en helpers te verkrijgen om
den katholieken godsdienst te onderdrukken. Om
L-, nu die vorsten daartoe aan te sporen, belasteren zij
` _ a anhoudend de Kerk en klagen haar aan alsof zij
= 0 p hatelijke wnze den vorsten koninklijke bevoegd- .
j j heden en rechten betwistte. Door deze kunstgrepen ‘
_ met zekerheid en stoutmoedigheid ten uitvoer ge-
legd, verkregen rij allengs grooten invloed in de
i Staatsmegeering. Zij streven er overigens naar, de
j grondslagen der Staten te ondermijnen, de vorsten
4 te bevitten en aan te klagen, ja ze zelfs uit het
‘ land te verjagen, zoodra zij niet meer naar hun
_ _ voorschrift schijnen te willen regeeren. Op gelijke
' wijze hebben zij door bedriegelijke woorden de vol-
‘ keren gewonnen. Met luider stem verkondigden zij i
vrijheid en algemeene welvaart; aan de Kerk alleen
` en aan de vorsten had het gelegen dat het volk tot i
i dusver nog niet aan onrechtmatige slavernij en ar-
moede was onlrukt. Zoo bedrogen zij het volk, ont-
j wikkelden in hetzelve den drang naar nieuwigheden I
I en prikkelden het tot den strijd tegen beide mach-
ten. Bij dat alles laten de gehooyte voordeelen nog
altijd op zich wachten, ja het nog erger gedrukte
volk moet voor een groot gedeelte ook nog in zijn