HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 26

JPEG (Deze pagina), 588.51 KB

TIFF (Deze pagina), 4.32 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

l ­’
244 E
Staat, gelijk lmet de natuur der dingen overeenkomt. P
Uit de genoemde, alles verwarrende dwalingen W
staat voor den Staat het sehrikwekkendste te vree· l
zen. Immers wanneer de vreeze Gods en het ont- l,
zag voor de goddelijke wetten uit de wereld verban- l
nen - wanneer het aanzien der vorsten een voorwerp
i van verachting geworden is, wanneer de eischen der
revolutie ingewilligd en steeds nieuwe gesteld wor-
den, wanneer de begeerlijkheden der menigte ten l
eenenmale worden ontketend en geen andere teugel . "Mi "
­ meer bestaat dan de vrees voor de straf; dan moet ï
wel een verwoesting en ten onderstboven keereu E
aller maatschappelijke verhoudingen volgen. Inder­ i i
daad, op die verwoesting, op dat omverwerpen heb- ‘
ben het de vereenigde scharen der communisten en i
socialisten gemunt en zij verbergen hun streven niet.
En hieruit neme de vrijmetselaarssekte geen aanlei- l
ding om te zeggen, dat zij met hun aanslagen niets i .
heeft te maken; immers hun plannen worden door
haar maar al te zeer begunstigd, en in grondstellin-
_ gen stemt zij geheel en al met hen overeen! Gaan j
de vrijmetselaars niet altijd en overal met hun po··
~ gingen aanstonds tot het uiterste, ditheeft zijn grond i
niet in hun stelsel, in hun strevingen, maar in de
kracht van den godsdienst. het werk Gods, dat niet l
verdelgd worden kan, en in het enbedorven deel der · _
mensehheid, dat zich tegen de slavernij der geheime ;
genootschappen verzet en hun onzinnige aanslagen
met beslistheid terugarijst.
Mochten toch allen den boem naar zijn vruchten
beoordeelen en de zaden en kiemen onderkennen der