HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 25

JPEG (Deze pagina), 581.29 KB

TIFF (Deze pagina), 4.08 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

23 '
­ te gehoorzamen. Vóór alles strijdt het lijnrecht te-
­ gen de waarheid, dat het van den wil des volks
T i zou afhangen, de gehoorzaamheid naar welgevallen
l op te zeggen, Eveneens betwijfelt niemand dat alle
l menschen in zóóver de gelijken zijn van elkander,
· als men hun afkomst, hun natuur, het laatste doel,
L lf aan allen voorgesteld, rechten en plichten, die daaruit
l van zelven voortvloeien, beschouwt. Daar echter de
· bekwaamheid van allen niet gelijk kan zijn en de
y _ een den ander in lichamelijke en geestvermogens te
bovengaat en het onderscheid van zeden, karakter
en geaardheid zoo menigvuldig is, daarom is niets
zoo onverstandig als alles in een eenigen kring te
willen samenvatten en die in alle deelen volkomen
gelijkheid op de regeling van het Staatsleven te
willen overbrengen. Gelijk de volmaakte lichaams-
bouw uit de verbinding en samenvoeging der onder-
scheidene ledematen voortspruit, die wel is waar in
vorm en bestemming verschillen, maar goed saam-
Y gevoegd en behoorlijk verdeeld een lichaam uitma-
ken, dat niet enkel schoon is van gestalte, maar
ook krachtig en geschikt voor menigvuldig gebruik,
zoo bestaat ook in de samenleving der menschen
een bijna oneindige verscheidenheid der deelen. Wo1‘­
den deze allen gelijkgesteld en volgt ieder zijn eigen
‘j' goeddunken, dan zal een Staatsvorm ontstaan, zoo
monsterachtig als men zich dien maar denken kan;
werken zij allen tot het algemeen welzijn eendraoh­
V; tig samen van de verschillende standpunten die
rang, levensroeping en bezigheid hun schenken,
dan ontstaat het beeld van een welgeordenden