HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 24

JPEG (Deze pagina), 557.88 KB

TIFF (Deze pagina), 4.09 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

22
heiligste plichten, welke den mensch met God ver-
binden, volstrekt niet ter sprake komen, .
'Wij komen thans tot de grondbeginselen der ç
staatsmanskunst. Hier geldt voor de naturalisten
als grondslag, dat alle menschen gelijke rechten
hebben en over het algemeen in alle opzichten vol~
komen gelijk zijn, zonder eenig onderscheid van
stand en rang; ieder zou van natuurswege vrij zijn;
aan een ander iets te bevelen zou niemand toeko­
men. Te verlangen, dat de menschen aan eenig _
gezag zullen gehoorzamen, heet bij hen aanmatiging. ‘
Het volk derhalve zou de drager zijn van alle ,
macht: wie de heerschappij voert, zou die alleen g
mogen voeren op bevel en overeenkomstig den w
wensch van het volk. Wanneer daarom het volk j
van wilsbesluit verandert, zouden de koningen ook g
tegen hunnen wil van hun rang kunnen ontzet l
worden. E
Wie derhalve volledige scheiding willen tusschen v
godsdienstplicht en burgerlijke samenleving, van hen I g
blijkt het duidelijk dat zij even onverstandig en lx
dwaas, als onrechtvaardig handelen. O
Wijl nu de menschen naar Gods wil in maat- z«
schappelijke verhoudingen en verbindingen moeten e
treden en van den anderen kant de souvereiniteit d
_ een zoo noodwendige band der burgerlijke samen- g«
leving instelde, ook de Schepper is der ouvereiniteit. Ii 117
En daaruit ziet men dat elke drager der souverei­ E) w
niteit een bedienaar is van God. Daar doel en aard ti,
van de menschelijke samenleving het vorderen, is rz
het billijk en plichtmatig aan de wettige overheid ; di