HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 22

JPEG (Deze pagina), 580.23 KB

TIFF (Deze pagina), 4.20 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

4
zo
kunnen voeren, kortom alle prikkels der hartstocht,
büeengezocht met het doel om de deugd te doen li
insluimeren en zorgeloos te maken. Het is een
schandelijk, maar consequeet streven, de hoop op den
Hemel uit de wereld te verbannen en alle zaligheid
van zondige vergankelijke goederen te verwachten
en zich tegelijkertijd nog beneden het aardsche te
verlagen. Hetgeen hier gezegd is, kan nog beves­
tigd worden door het volgende, dat op zich zelf
volstrekt niet bevreemden kan, maar dat door den _ i
vorm en de wijze, waarop het wordt voorgesteld, de V ‘
aandacht moet trekken. Daar aan listige en sluwe ‘
menschen niemand in den regel slaafscher gehoor- ‘
zaamt dan zij, wier geest in den dienst der harts~ ‘
tochten van krachten beroofd en gebroken is, zoo heeft _,­ 1
het in de sekte der vrijmetselaren niet aan personen V
ontbreken, die den raad gaven: men moet vlijtig en V
stelselmatig zich ten doel stellen de menigte door ij li
de onbeperkte vrijheid van boosheid te verzadigen, fl E
omdat zij op die wijze een speelbal worde van hun d
macht en willekeur, waarmede men zonder moeite ii il
alles kan aanvangen. x_ g‘
Wat het huiselijk leven betreft, komt de opvatting " m
der naturalisten hierop neer: het huwelijk is een ni
contract, het kan rechtens ontbonden worden naar zi
goeddunken van hen, die het gesloten hebbeni Van g_ aa
de macht van den wetgever is de huwelijksband
j afhankelijk. Wat de opvoeding betreft der kinderen, ; wl
- zal geen godsdienstonderwijs gegeven worden in im
den zin eener vaste en bepaalde kerkelijke leer. i
Aan iedereen zal het vrijstaan op rijperen leeftijd btl

ïë
cl