HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 21

JPEG (Deze pagina), 587.09 KB

TIFF (Deze pagina), 4.27 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB


P·Av 19
Aangezien de menschelijke natuur door de erf-
zonde werd besmeurd en dientengevolge veel meer _
f° geneigd is tot het kwade dan tot de deugd, zoo is
geene zedelijkheid mogelijk, wanneer niet de mensch
de lagere begeerlijkheid beheerscht en zijne harts-
tochten onderwerpt aan de rede. Deze strijd vor·
dert het versmaden der aardsche aanlokselen: de
` grootste en moeielijkste worsteling is noodig, om
ten allen tijde de rede zegevierend den voorrang te
doen behouden. Maar de naturalisten en vrijmet-
" "` selaars schenken aan de waarheden, die ons door
God geopenbaard zijn, geen geloof; zij loochenen,
dat onze stamouders gevallen zijn en wanen daarom,
dat de vrijheid des menschen in geenen deele is
verzwakt en verminderd. (Gone, Fid. Sess. VI de
ij Jusii/`. 0. L). Zü overdrijven integendeel de krach-
`i ten en de voortrefïelijkheden der natuur, plaatsen
in deze uitsluitend den grond en den maatstaf der
zedelijkheid en kunnen zich in het minst niet voor-
stellen, dat ter onderwerping hunner hartstochten
en ter beheersching hunner neigingen strijd en een
L nimmer verflauwende volharding noodzakelijk is.
Als gevolg hiervan worden, gelijk wij zien, aan de
_, menigte vele verlokkende geestesspijzen voorgezet,
dagbladen en verhandelingen, die alle terughouding
en schaamte hebben afgelegd, tooneelspelen, die er
op berekend zijn, om ongebondenheid op te wekken,
kunstvoorwerpen, die op onbeschaamde wijze naar ·
de wetten van het zoogenaamde realisme gevormd
zijn, met ware geslepenheid uitgedachte hulpmid-
delen, om een leven van weelde en overdaad te