HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 20

JPEG (Deze pagina), 591.63 KB

TIFF (Deze pagina), 4.27 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB


18 P·A
verlossing van het menschdom, de hemelsche genade,
de Sacramenten en ’t verkrijgen der zaligheid in den
Hemel als onbekende zaken verwerpen. spreken ii
van de plichten, welke op mmurlä/ce zedelijkheid
berusten. Want God, de Schepper en voorzienende
bestuurder der wereld -­ de eeuwige wet, welke de
inachtneming der natuurlijke orde beveelt en haar
schending verbiedt - het einddoel van den mensch, `
boog verheven boven de aardsche wisselvalligheden I;
en aan gene zijde van deze aardsche woonplaats:
dat zijn de bronnen, dàt de beginselen van alle; ge-
rechtigheid en zedelijkheid. Neemt men deze weg,
zooals de naturalisten en vrijmetselaars doen, dan ï
verliest in hetzelfde oogenblik de zedenleer haren jl
grondslag en stort ineen. Inderdaad is de zedelijke
opvoeding, welke de vrijmetselaars aan de jeugd r·_j
willen geven, dezoogenaamd,,011af'hankelijke",,,vrij­
zinnige", wereldlijke opvoeding, los van alle gods-
dienstige denkbeelden. Doch hoe armzalig zü is,
hoe machteloos, hoe onhoudbaar bij iedere opwelling
der hartstochten, is duidelijk genoeg te zien aan de L
betrenrenswaardige vruchten, welke zich reeds hier ,
en daar vertoonen. Want waar zij na afschaffing der
christelijke opvoeding frank en vrij de heerschappij
voert, daar verdwijnen de reine zeden, daar zijn de
schandelijkste, ongehoordste leerstellingen in zwang,
daar neemt met reuzenschreden driestheid en euvel-
daad de overhand. Daarover wordt algemeen ge-
klaagd en gejammerd, en niet zelden zelfs wordt het
erkend door desulken, die het ’t minst gaarne wilden ,‘
doch de tastbare waarheid niet kunnen weerspreken.
Yi
l `