HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 18

JPEG (Deze pagina), 559.39 KB

TIFF (Deze pagina), 4.24 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

. le:
16
laar in tegenspraak, maar veeleer daarmee in over-
eenstemmnig. `Want zij bedriegen op die wijze
lichtelijk de eenvoudigen en ondoorzichtigen en ma-
ken hun de toetreding tot hunne sekte gemakkelijk,
en terwijl zij dan het eerste het beste van welken
godsdienstigen ritus men wil aannemen, verbreiden
zij de groote dwaling van onzen tijd: dat de zorg j
voor den godsdienst bijzaak is en er geen onder-
scheid bestaat tusschen de verschillende godsdien-
sten, Zulk een handelwijze is gericht op den onder- ""`
gang van alle godsdiensten, en bijzonder der katho-
lieke, die, wijl zij alleen de ware is, niet zonder
het grootste onrecht met de andere op één lijn kan
worden gesteld.
Maar de naturalisten gaan verder. Daar zij stout ,,
in de hoofdquaestiën een volstrekt verkeerden weg Ré
hebben ingeslagen, komen zij - ’t zij door de
zwakheid der menschelijke natuur, hetzij door het
raadsbesluit Gods, die der hoogmoed rechtvaardige
straf oplegt -­ snel en eer zij het zelven weten tot
de uiterste consequentiën. En dan blijven hun zelfs
die waarheden niet meer zeker en vast, welke toch
door het natuurlijk licht van het verstand duidelijk jij
erkend worden: dat er een God bestaat, dat de
ziel des menschen van alle vermenging met de stof
vrij en dat zij onsterfelijk is. Ook de sekte der ·
vrijmetselaars lijdt op geheel denzelfden dwaaltocht
op deze klippen scbipbreuk `Want al erkennen zij
in het algemeen ook, dat er een God bestaat, zoo
moeten zij toch van zich zelven getuigen, dat deze ,3
waarheid niet bij een ieder een vaste overtuiging