HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 16

JPEG (Deze pagina), 581.77 KB

TIFF (Deze pagina), 4.28 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

z
· l
’ li
blijkt dat zij de leerstellingen der naturalisten ge-
heel en al tracht te verwezenlijken. Inderdaad wordt T V:
er sedert lang hardnekkig aan gewerkt,· dat het ,i
‘ leeraarambt der Kerk in den Staat zonder invloed,
dat haar aanzien krachteloos zij. Daarom verkondigen l
en verdedigen zij voor de gansche wereld de stelling,
dat Kerk en Staat volkomen van elkander gescheiden j
moeten worden. Op deze wijze sluiten zij den zoo
heilzamen invloed der katholieke Kerk buiten de
wetgeving en het bestuur van den Staat. En het {
gevolg daarvan is, dat zij wanen dat alle staatsver· i
houdingen moeten geregeld worden, zonder te letten K
op de instellingen en wetten der Kerk. Zij stellen
er zich echter niet mede tevreden, de Kerk, de A
beste leidster, op zijde te schuiven, maar meenen i
’ ook nog, haar vijandelijk te moeten aangrijpen. En
· inderdaad zoekt men ongestraft zelfs den grondslag ii
der Kerk te verwoesten door woord, schrift en open-
bare voordrachten; de rechten der Kerk vinden geen l
verschooning, de ambten, die God haar heeft opge-
dragen, geen genade.
Hare vrijheid van beweging is naar alle zijden
. beperkt, en dit wel door wetten, die den schijn van
geweld zooveel mogelijk vermijden, maar in werke- `
. lijkheid gemaakt zijn om alle vrijheid te belemme­
ren. Eveneens zien wij hoe op de geestelijkheid
bemoeilijkende uitzonderingswetten worden toege-
past, en hoe, ten gevolge daarvan, niet slechts haar
rijen gedund, maar haar ook meer en meer de on-
ontbeerlijke middelen van bestaan onttrokken wor-
den; hoe het overblijfsel der kerkelijke goederen


. i