HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 15

JPEG (Deze pagina), 575.45 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

4
13
ondernemen, dan zij zelven zouden willen en dan
_ ’t geen, waarnaar anderen streven. Maar daarom
v jl zijn zij nog niet te beschouwen als dezulke, die
l buiten het verband met‘de vrijmetselaars staan, wijl
het vrijmetselaarsbond niet zoozeer naar de gevolgen
· en voldosgen feiten als naar zijn program moet be·
oordeeld worden.
Komen Wij op de naturalisten terug. Hun voor-
naamste grondstelling is, gelijk reeds de naam ge-
` ‘ noegzaam aanduidt: de men chelijke natuur, en het
menschelijk verstand moet in alle omstandigheden
leermeester en leider zijn. Van deze grondstelling
l uitgaande, hechten zij weinig gewicht aan de plich­ 1
ten jegens God, of misvormen die door verkeerde
en vage meeningen. Want zij stellen alle en iege­
{ lijke overlevering, die God tot oorsprong heeft, ter
3 zijde, laten zich met geen dogma in godedienstza-
{ ken in; volgens hen is er niets waars, wat niet het
menschelijk inzicht heeft doorgrond, is er geen leer-
l aar, die op zijn ambtsgezag van rechtswege zou
l moeten geloofd worden. Dewijl het echter de bij-
‘ j zondere en haar uitsluitend toekomende taak der
ä katholieke Kerk is, de van God ontvangen openha-
ringen en het leergezag met de andere bovenna-
tuurlijke genademiddelen ongeschonden en in hun
ongerepte reinheid te bewaren, daarom richtte zich
tegen de katholieke Kerk de geheele toorn en aan-
val der vijanden.
Zien Wij, hoe de vrijmetsela:·irsselïte·, namelijk
daar waar zij vrijere beweging heeft, zich tegenover
de godsdienstige aangelegenheden gedraagt, dan