HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 14

JPEG (Deze pagina), 572.56 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

4
12
wezen, kan men toch uit de werkingen steeds be- jl
sluiten tot de oorzaak, en erkennen van welken _
aard deze op zich zelve is rhlen goede boom kan _ l vl
geen slechte vruchten voortbrengen, noch een slechte i
boom goede vruchten" {Ixlatth. 7, 18). De sekte der
vrijmetselaars nu brengt gevaarlgke, zeer bittere A
vruchten voort. `Want uit de boven opgesomde zeer
betrouwbare teekenen blijkt, wat het einddoel van
al haar plannen is, namelijk de gansche inrichting
van den godsdienst en van den Staat, zooals het ` ·
Christendom die te voorschijn bracht, in den grond
te verstoren en een nieuwe naar eigen zin in het
leven te roepen, op een grondslag en met wetten, l
die uit den boezem van het naturalisme genomen zijn.
Wat Wij hier zeiden en nog zeggen zullen, geldt
de vrijmetselarij in het algemeen en de verwante j
ien geaftiliëerde genootschappen, welke zij omvat, E
niet haar individueele aanhangers. Onder hen kun-
nen alleszins niet weinigen zijn, die, ofschoon hun
aansluiting bij zulke genootschappen niet vrij van l
schuld is, toch geen deel hebben aan de sohandda­ j
den, en niet weten, waarnaar die genootschappen ‘ j
streven. {
Evenzoo billijken wellicht eenige verwanfe ge- ’ i
nootschappen, geenszins zekere uiterste besluiten, i
welke zij daar ze noodwendig uit de algemeene be-
ginselen volgen, wilden consequent blijven, zou-
den moeten aannemen, zoo niet de misdaden zelven
hen door haar afschnwelijkheid afsohrikten.
Evenzeer achten met het oog op tijd en plaats
eenige genootschappen het raadzaam, minder te