HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 13

JPEG (Deze pagina), 594.51 KB

TIFF (Deze pagina), 4.58 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

.>
i ll
al gegrond ware, zou het toch de kern der strevin­
gen niet raken. Degenen, die zijn opgenomen, moeten
E beloven en zich verbinden, hun leiders en meesters
met de grootste bereidwilligheid en nauwgezetheid
j van geweten te zullen gehoorzamen bereid, om op
hun wenk en hun teeken de bevelen uit te voeren.
1 In geval van weigering, wacht hen het strafgericht,
en zelfs de dood. En inderdaad, wanneer het van
iemand bekend is, dat hij de geheime leer verraden
E " of zich tegen haar bevelen verzet heeft, wordt niet
ï zelden de doodstraf uitgesproken, en wel met zulke
l driestheid en geslepenheid, dat de sluipmoordenaar
l zeer dikwijls voor de spiedende en wrekende ge·
' rechtigheid verborgen blijft.
Nu echter is het een uitgemaakt feit: zich ver-
mommen, lichtschuw de verborgenheid zoeken, men-
sehen als slaven door een onverbreekbaren band aan
zich vastmaken, zonder dat een motief duidelijk
aanwezig is, iemand, die aan de willekeur van een
overste is overgeleverd, voor een misdaad misbruiken,
de hand voor den moord wapenen en den spot drij-
ven met de straffende gerechtigheid ­- dat is een
onmenschelijkheid, die in elk geval onnatuurlijk is.
Het verstand en de waarheid zelven leggen er mede
getuigenis voor af, dat het bewuste genootschap met
de gerechtigheid en de natuurlijke zedelijkheid in
tegenspraak is.
En dit te meer, wijl nog verdere duidelijke gron-
‘ den het bewijs leveren, dat zijn natuur in strijd is
jj met de zedelijkheid. Want al mogen ook bij de
E menschen de doortraptheid en verstoktheid groot