HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 12

JPEG (Deze pagina), 605.55 KB

TIFF (Deze pagina), 4.58 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

·ä
10 i
Veel bij haar draagt namelijk den stempel des ge-
heims, en wordt derhalve overeenkomstig de voor-
schriften met de uitsterste zorgvuldigheid niet slechts
i aan de vijanden, maar ook aan zeer vele leden ont-
v houden. Daartoe zijn te rekenen: haar eigenlijke en
laatste plannen, de hoofdbesturen van afzonderlijke
5 afdeelingen, zekere geheime samenkomsten der ge- DD
heimste afdeelingen, en ook zekere besluiten en de
aard en wijze, hoe en met welke middelen ze kunnen _
worden uitgevoerd. Daartoe behoort ook het veel D
vuldige onderscheid in de rechten, plichten en ambten I
onder de leden, alsmede het vast georganiseerde D
verschil der rangen en graden, en de strenge hand- D
j having der tucht in het bestuur. De toetredenden I
moeten beloven, ja in den regel met een bijzonderen
eed zweren, nimmer te eeniger tijd of op eenige
wijze aan iemand der medeleden het geheimschrift
E en de leerstellingen te zullen verraden. Aldus be-
‘i ijveren zich de vrijmetselaars onder een valschen
j schijn en onder steeds denzelfden dekmantel der
huichelarij, als weleer de Manicheeën zich op
D allerlei wijzen te verbergen, en geen andere getuigen
l te hebben dan de eigen genootschapsleden.
Zij verschuilen zich onder het masker van vrien-
den der letterkunde en wetenschap, die om den
wille der beschaving zijn toegetreden; zij weten hun
taal een fijnbeschaafden vorm te geven en populair
te maken, dewijl zij als hun eenig doel verkondigen,
het volk betere toestanden te verschaffen en de voor· {
deelen der beschaving tot het gemeengoed van allen
te maken. Maar zoo dit schoonklinkend program ook
l L . Q,. ,.,,.