HomeEncycliek van onzen Allerheiligsten Vader Paus Leo XIIIPagina 11

JPEG (Deze pagina), 587.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 20.34 MB

9
ware en juiste begrip der burgerlijke maatschappij,
wier bron en oorsprong in het huwelijk ligt, te ont-
wikkelen en te verdedigen; verder hebben wij in de
Encycliek, die aanvangt met Diummum, den vorm
van het politieke gezag naar de grondetellingen der
christelijke wijsheid aangegeven, en blootgelegd, hoe
·· het met den aard der dingen zelven en met de wel-
vaart der volkeren en vorsten in wonderbare over-
eenstemming is. Thans echter hebben Wij besloten,
‘ " naar het voorbeeld van Onze voorganger, de vrij-
metselarij zelve, hare gansche leer, hare aanslagen
l en hare wijze van denken en handelen rechtstreeks
` in het oog te vatten, opdat haar heillooze invloed
meer en meer aan het licht trede, en daardoor de
j verdere verbreiding dezer rampzalige sekte, in zoo-
á i verre dit mogelijk is, verhinderd worde.
l Er zijn verscheiden sekten, die wel is waar naar
l den naam, de ritueele gebruiken, den vorm en den
oorsprong van elkander afwijken; maar toch, wijl
zij door een zekere gemeenschappelijke streving
en gelijke leidende grondstellingen met elkander
samenhangen, inderdaad niet verschillen van de sekte
der vrijmetselarij, die in zekeren zin het middel-
punt vormt, van waar alle uitgaan, en waarin alle
terugkeeren. Ofschoon eenige harer zich volstrekt
_ niet in de duisternis schijnen te willen verbergen,
V bij volle dag ten aanschouwe van haar medeburgers
haar bijeenkomsten houden, en hare dagbladen uit­
_ geven, vindt men echter bij een nauwkeurig onderw
_¤ zoek ook bij haar den aard en het karakter van ge-
I heime genootschappen.