HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 773.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

ïj _
ä 6 l ­
Q noemd worden, want waarlijk, dan zou het peil der
il algemeene ontwikkeling niet zoo laag zijn, als het nu nog `
is. Slechts weinigen zullen zijn betoog kunnen volgen, `· i _
en het te veel gebruiken van vreemde woorden maakt VJ `
zijn geschrijf voor het volk niet verstaanbaarder. Of wat
dunkt U, zou iedereen de volgende woorden kunnen ver-
talen, laat staan de daardoor uitgedrukte begrippen tot de
j zijne kunnen maken of gemaakt hebben: scepticisme, pes-
t simisme, supranatureel, transcendent,immanent, à priori, ‘
rudimentair en nog vele andere uitheemsche woorden, die. "*
slag op slag de heer F. gebruikt ommeer klem C?) aan
zijn betoog te geven? - Populair is dus het artikel niet!
l 2. In een noot erkent de schrijver, dat over het beant­ ;_
E woorden der door hem gestelde vraag niet licht mag
E heen gestapt worden, maar dat ,,het een veeleischend
ç onderwerp" is. En een paar bladzijden verder zegt hij
,,maar enkele punten aan te stippen," ofschoon het wen- 1
schelp/oer ware flinke lijnen en orntrekken te leveren". Is
dit laatste gezegde nu met het eerste beweren te rij-
men? Mij dunkt, dat niet een zijner tegenstanders den
l heer F. onvoorwaardelijk behoeft te gelooven, zoolang hij .
die flinke lijnen en omtrekken niet geleverd heeft. De C,
l schrijver erkent dus zelf, dat zijne ontwikkeling der stel- »
l ling: ,,humanisme boven godsdienst" niet beant­ ·
i woordt aan het veeleischende van het onderwerp. De
" heer F. houde het mij echter ten goede, dat, als hij een
i stelsel wil omverwerpen, zoo oud als de menschheid zelve
en waaraan nog millioenen gehecht zijn, het volstrekt niet j
ë voldoende is zich met enkele punten tevreden te stellen;
maar dat het dan zeer noodig is al de lijnen en omtrek- l
ken te leveren om eene ware afbeelding van het te bestrij­ i
dene te verkrijgen, opdat men door de zuivere voorstel-
_ W