HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 726.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

ä ~
i
I
u
l .
l i
ë i
g
ä
j Door tijdgenoot of nageslacht een ,,denker" geheeten te
worden, is dengene, wien deze bijnaam te beurt viel, steeds
tot een hooge eer gerekend. Zich zelve met den naam
,,vrijdenker" te tooien, schijnt tegenwoordig door sommi-
[ gen nog hooger, wellicht de hoogste eer te worden geacht. l J
5 De eersten, de denkers, houden hun machtigen geest lang
j en ernstig bezig met de oplossing van eenig vraagstuk;
, door hunne resultaten, op welk gebied dan ook, brengen
zij de menschheid een stap voorwaarts en verplichten haar `
T voor altijd aan zich. De laatsten, de vrijdenkers, ziet men l
lustig, als kalveren in de wei, allerlei dwaze, soms beden- .
kelijke sprongen maken. Geen vak van wetenschap, of _
zij zijn er in t’huis, praten er over mêe en werpen, zon-
der eenige waardeering voor het goede dat het wrocht,
het oude tegen den grond, zonder er iets, of althans zon-
, der er iets beters voor in de plaats te geven. Wo1‘den de j
woorden ,,vrij" en ,,losbandig" in het dagelijksoh leven
l blijkbaar door velen als zinverwante woorden beschouwd, ·
ç ook op het gebied van het denken heeft dezelfde verwar-
_ ring plaats. Losbandig, teugelloos draaft men door, werpt A
l met handen vol, groote woorden en krasse,onbewezene uit- ,
l spraken in het rond, en na dat verdienstelijk werk _­ _
tooit men zich zelven met welgevallen met den naam <<vrij­ '·
| denker". Geven de woorden ,,denken" en ,,denker" aan-
5 stonds den indruk dat men te doen heeft met ernstigen ·
geestesarbeid en ernstige persoonlijkheden, de naam ,,vrij- ‘
l denker" doet onwillekeurig denken aan iets luchthartigs,
¥ iets ongebondens, iets niet ernstigs. '
l Dr. C. STEIJNIS (open brief mm dan Heer P. C. E
Frowcin te Goes.)
l i.
l In het April nummer van de >>Vmgm des Tqd.s·" komt nl
l een artikel voor van den Heer P. C. F. Frowein, leeraar
{ te Goes, getiteld: ,,Humanisme of Godsdienst". Het lezen _
j .
E