HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 670.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.01 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

V n
·!
38
.,l{am do muziok iots amdors dam rmomscholijko gomoods­ ,
toostamdom vvoorgcvom", vraagt do schrijvor. Em Dr. Stoy- ,
mis antwoordt hiorop m.i. torocht: ,,Hot is zoo. Maar l
oom momscholijk gomood kam zoo vorbazomd laag bij dom
grond wozom, dat hot im oom gomoomom straatdoum op oom
draaiorgol bohagom schopt. Dat is ook muziok. Doch uit
' do pom van oom kumstomaar, goimspiroord door dom gods-
diomst, komom voort oom auditorium, oom mis, oom ,
psalm, oom liod". ­- ij
Mijmo lozors, achtoroomvolgoms holo ik gotracht u aam
to toomom, wat or waars is vam do drio stollimgcm dos *{
hoorom Fr., dat m. l. do godsdiomst miot wotomschappolijk,
miot zodolijk om miot kumstliovomd is, om ik vloi mij, dat
gij mot mij dom godsdiomst hoogor zult achtom dam oomo
lovomsboschouwimg, waaraam olko gromdslag omtbrookt, om
waarvam dam ook door dom hoor Fr. goomo bopalimg is
gogovom, dam dio, wolko aam dom godsdiomst was omt-
loomd. Ik zou u mog hobbom kummom Wijzom op dom mim­ ,
achtomdom toom, waarop do schrijvorzijmo moomimgom ovor
dom godsdiomst uitsprookt om dat zou u dam voldoomdo
gowoost zijm om tot do ovortuigimg to komom, dat do ~
hoor Fr. miots vam dom godsdiomst woot om im zijmo bostrij-
dimg als ,,im dom blim<lo" romdtast. ,,W&llt wio",zoo schrijft
Dr. Hugomholtz, ,,zomdor schijm of schaduw vam woomood
dom godsdiomst hot vaarwel kam tooroopom, Wio vam do , ­
vroomhoid miots dam kwaad woot to sprokom,toomt klaar-
lijk mog mimmor gokomd to hobhom, wat hij moomt to
bovom gokomom to zijm, maar zich tot dusvor alloom to
hobbom bozig gohoudom imot volorloi misrmaakto gostaltom
vam dom godsçliomst, dio zokor momigvuldigor aam to troi-
lom om gomakkolijkor im ’t oog to vattom zijm dam do zui-
ïoro godaamto om hot waro wozou". Em vordor: ,,Dc V,
oi