HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 696.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

l
al ` l
l (W
( Oi)
ham, David en anderen wel als schuldig toegerekend, als
zij in navolging der Oostersche vorsten meer dan éene
j vrouw bij zich hadden, niettegenstaande zulks in strijd
V was met een van Gods voorschriften? Spreekt dus het
· humanisme van billijkheid in zijne beoordeeling, ook de
i godsdienst kan daarop, en met veel meer recht, bogen.
‘ ,,l/[aar wat mij", schrijft de F rowein, ,,vooral in den
godsdienst onzedelijk toeschijnt, is, dat hij den mensch
leert voornamelijk het oog op het hiernamaals te richten
% en daardoor de aardsche belangen leert verachten. ,,,,Hier
, beneden is het niet."" Onder deze leuze wordt alle (l)
poging tot verbetering van ellendige toestanden op aarde
.w tegengegaan? Hoe de heer Fr. aan die meeningu komt
‘ verklaar ik niet te begrijpen. Zeer zeker leert de gods-
. dienst ons het oog richten op het hiernamaals, als het
einddoel van ons leven, als de verwezenlijking van datgene,
.§ wat wij op aarde zoo gaarne zouden gehad hebben, maar
f` dat uit den aard der zaak hier ,,beneden" niet kan ver-
kregen worden. Maar dat sluit ook wel degelijk in zich
è de aardsche belangen te behartigen, zonder welke het
Q onmo gelijk is met een rein verlangen de heerlijkheid van
M3 het toekomende te wenschen. ­- De voornaamste, zoo niet
de eenige regel der zedelijkheid ons door den Heiland
if gegeven, luidt: ,,Alles dan, wat gij wilt dat u de men-
J sehen doen, doet gij hun ook alzoo"; en heeft deze regel
‘ niet geheel en al betrekking op al wat ,,aardsch" is? of
« als Christus zijne hoorders aanspoort om ,,het zout
der aarde, het licht der wereld" te zijn, zegt mij,
{,` lezers, leert ons dan de christelijke godsdienst het aard-
l‘J·, sche te verachten? Leest de woorden die Jezus tot zijne
lr ---
{fl (’l) lk rursiveer.
li