HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 703.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

al
li
34 j
plicht, die op ons rust. Daarom behoort zij tot het ge-
bied van onzen wil, niet van ons verstand. Daarom
gebiedt zij in plaats van enkel te vermanen. Daarom j
volgt op de overtreding van haar gebod berouw, niet ,§’
maar s pijt. Daarom eindelijk, terwijl kortzichtigheid slechts I ·
medelijden wekt, ontbrandt er verontwaardiging, afkeer,
afgrijzen in ons tegenover de zonde, omdat zij het bewijs l
is van den bedorven wil, en het plichtgevoel ons verze-
kert, dat de wil op iets anders dan op het eigenbelang
moet gericht zijn." .
Het ideaal zedelijkheid, dat de godsdienst ons geeft, ë
eischt dus onderwerping aan zijne voorschriften. Ieder x
dus, die niet naar zijne voorschriften leeft, is ten opzichte
van het Ideaal onzedelijk. Het Ideaal kan uit den aard ‘“
der zaak in Zijne beoordeeling over ’s menschen doen A
geene rekening houden met de omstandigheden, waarin ‘
zij geplaats zijn, ook al zijn zij heidenen, die den gods- I
dienst en dus het Ideaal niet gekend hebben. Waar God, _ l,
het Ideaal van de zedelijkheid, als rechter optreedt, daar
wordt ieder, hij zij christen of helden, voor onzedelijk li
verklaard, die Zijne voorschriften niet opgevolgd heeft,
onverschillig of hij God gekend heeit of niet. Moet God M;
als Ideaal zuiver zijn in het beoordeelen van al wat niet _;
of wel overeenkomstig Hem, van wat zedelijk of onzedelijk _`l
is; men kan evenwel op zijne billijkheid zich verlaten bij
het gebruik, dat Hij van Zijne macht maakt, wanneer Hij 1
als uitvoerder optreedt van het vonnis, dat op het ,,schul- ä
dig verklaard" volgen moet. Dan houdt de Rechter, die ‘p
ook onze Vader is, wel degelijk rekening met de omstan­ `
digheden, waarin Wij geplaatst waren. Staat er niet ge- it,
schreven: ,,Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn lg,
in den dag des oordeels dan ulieden ‘?" Werd het Akira-
I.
li