HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 673.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

30
men nog spreken van de onzedelijkheid van hethumanisme."
Maar, zoo vragen wij den schrijver, verklaar ons dan uwe ze- l
delijkheid, want wij kennen haar tot op heden niet- dan {
uit de gruwelen der Jacobünen, de moordaanslagen der Y
Nihilisten en de oproerkreten van het werkvolk. Neen, ?
door zulke uitspraken zal de Fr. mij en voorzeker ook u,
lezers, niet overtuigen van het onzedelijke van den gods- f
dienst, ook niet als hij de tien geboden van Mozes tracht l$·
bespottelijkte maken. Als die tien geboden en de vele xl ­
voorschriften van Mozes zoo bespottelijk zijn, waarom, zoo
vragen wij dan, zijn die,·trots de vele eeuwen die e1· *
sinds verloopen zijn, nog de beginselen van die zedelijk- l
heid, welke wij als de ware beschouwen? Of waren die
voorschriften dan zoo onzedelijk? De lezers, en ook de
heer Fr. oordeelen, als zij met mü het _boek Leviticus
opslaan en ·lezen:
¤ ,,Gij zult geen onrecht doen in het gerichte; gij zult
het aangezicht des geringen niet aannemen, noch des
grooten aangezicht voortrekken; in gerechtigheid zult gij
uwen naaste richten; _
,.Gij zult niet wandelen als een aehterklapper onder uwe
volken; gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste.
,,Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult ~ l
­ uw naaste naarstiglijk berispen, en ·gij zult de zonde in
hem niet verdragen. _
,,Gij zult u niet wreken noch toorn behouden tegen de ,
kinderen uws volks maar gij zult uw naaste liefhebben
als u zelven. i ,
,_,Gij zult uw vader en uwe moeder vreezen, en mijne
sabatten houden. {
,,Voor het grauwe haar zult gij opstaan, en zult het _
aangezicht des ouden vereeren; `