HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 725.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

I l
è
{jl .
i
I
.29
, roods voldoondo zijn om hot stolsol dor ongoloovigon voor
l onaannomolijk to vorklaron. I
k Kan do hoor Fr. vvijzon op godsdionstoorlogon on gods-
dionsthaat, do aanhangors van don godsdionst zoudon
1 kunnon sprokon van hot koudo ogoismo, do hob­ on gonot­ ­
l zucht dor Romoinon, toon dozon in navolging van Epicuur
allo goloof aan oono godhoid haddon vorvvorpon; op do
» ongokondo gruwolon, dio do volgolingon dor Voltairos on
j Roussoau’s godurondo do Fransoho rovolutio bodrovon
[ hobbon; on voorts op do hoilloozo uitworking dor hodon­
ä daagsoho matorialistischo lovonsbosohouwing, gotuigo hot
Nih1lismo,groo1;onclools, zooals ik in oono lovonschots van
l Koizor Aloxandor II las, do rampzaligo vrucht van hot,
l zij hot dan ook opporvlakkig, lozon van bookon, als:
,,Kracht on stoi," onz. Maar daarom is hot matorialismo
ä hot humanismo, of hoo mon hot noomon wil, niot voroor­·
’ doold, wél, indion aangotoond kan vvordon dat al do go>
. noomdo vorkoordhodon govolgon zijn van do aangono­
mono lovonsboschouwing. Do hoor Fr. bowoort, dat do
monsohhoid ondor do hoorsohappij van don godsdienst
niot zodolijk is govvordon; - wolnu, hij toono ons aan,
j dat dit niot aan do monsohhoid zolvo, maar aan do bo-
ginsolon van don godsdionst to wijton is. ,,Bookdoolon
vol," zogt do schrijvor ,,zou mon kunnon vullon ovor do
onzodolijko rol van don Godsdionst in do gosohiodonis
,' on ons antwoord is daarop: niot do Godsdionst, maar do
l monschon hobbon dio onzodolijko rol in do gosohiodonis
gospoold. ,,In naam van don godsdionst," zogt hij vor-
_ dor, ,,hoof1; mon andorsdonkondon vorbrand, in naam van
don godsdionst hooft mon hot volk ondordrukt, in naam
van don godsdionst hooft mon iodoro bolangrijko vordoring
dor vvotonschap mot oon anathoma gotroffon. En dan durft