HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 724.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

I l
è
. { ' {fl
i
, I
28
logen, godsdiensthaat enz. voldoende bewijzen van het ,
onzedelijke van den godsdienst geven, is mij en voorzeker l
ook u, lezers, een raadsel. Immers al wat eene doodsbe­
schouwing (aldus noemt de heer Fr. den godsdienst) voort-
gebracht heeit of nog voortbrengen zal, kan bij geene 1
mogelijkheid zedelijk, maar moet uit den aard der zaak !
onzedelijk wezen. Hoe is ’t mogelijk, dat een ziekelij-
ke boom gezonde vruchten oplevert! Als de heer Fr. ons »
nu maar aangetoond had, dat die boom, de godsdienstige j
levensbeschouwing, inderdaad ziekelijk is, dan zouden wij
ook natuurlijk geweten hebben, dat zijne vruchten geene g
gezonde konden wezen. Maar alzoo doet hü niet. Raadt i
gij lezers, hoe hij redeneert? Luistert! De heer Fr.
toont u een appel, die er niet erg smakelijk uitziet; en nu
zegt hij: Zietgij wel, dat de boom, waarvan die appel
komt, niet gezond is; waarom ik u aanraad dien boom
. te helpen uitroeien!" Den lezers laat ik het over te oor- P
deelen over de kracht van eene dusdanige redeneering! . . . .
. Mij komt het voor, als of de heer Fr. zelfs iets gevoelde
van het bedenkelijke om zijne grieven tegen de gods-
dienstige levensbeschouwing kenbaar te maken,
en dat hij daarom zijne toevlucht neemt tot het, helaas, ,
aloude wapen, dat de ongeloovigen gebruiken om den
godsdienst te bestrijden, n. l. door het wijzen op het onze-
delijke der zoogenaamde vereerders te besluitenf tot
het onzedelijke van het vereerde. ls er nu wel iets onwe- ,
tenschappelijker dan tot zulk eene wijze van bestrijding
zijne toevlucht te nemen, en bewijst het juist niet de
zwakheid der gronden waarop eene levensbeschouwing, _
als die van den schrijver, rust? Indien de geloovigen
eens wilden wijzen op het doen en laten der ongeloovi-
gen, mij dunkt, wat ik hierboven daarvan schreef, zou dan