HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 736.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

‘ '
l` "
I 26
Q ' l
zedelijkheid staat. Denkt aan het oude Rome! Welk-
‘ eene kracht heeft het niet ontwikkeld, hoe sidderden niet
de eertijds zoo machtige volken voor zijnelegers, .... zoo-
j lang die wereldstad behoefte gevoelde hare krachten te E
wijden door- en hare daden te regelen naar den wil J
harer goden. Maar de kreet: stof, niets dan stof, ,
5 eerst. van enkelen vernomen, vond weldra ingang in de `
j leerscholen der jongelingschap, drong van daar door tot
de paleizen der grooten. en ..... bracht de trotsche Ce-
ï sarstad ten val. De geschiedenis is de leermeesteres des
{ levens. Dat dan Romes’s geschiedenis u leere, lezers, het "
gp onware van ’s heeren Fr.’s stelling: ,,Lie1de voor een God l
is overbodig en scha.delijk!" J
` De heer Fr. beweert, dat zijne levensbeschouwing de j
zedelijkheid meer bevorderen zal, maar, zoo zegt de heer ;
Hugenholtz (*1) m. i. terecht: ,,Het is gemakkelijk te zeg- · I
gen, dat men zedelijkheid wil; doch dan dient men tevens
te zeggen,_hoe men haar wil, uit en krachtens welke be-
`ginselen men haar afleiden en handhaven wil. Geene
zedelijkheid, dit is klaar, zonder een maatstaf ter onder-
scheiding van goed en kwaad en zonder eene voldoende i
j sanctie van het als goed voorgeschrevene, waardoor dit
het karakter van plichtmatig erlangt.", Wa-ar moet ik die
sanctie in het humanisme zoeken?... De heer Fr.
zou ons dus eene levensbeschouwing geven zonder ideaal.
Die levensbeschouwing te verspreiden, daaraan zal hij, die, ,
D let wel lezers, leeraar aan eene Burgerschool is, natuur-
lijk al zijne krachten wijden. Maar hij staat niet alleen,
vele geestverwanten, mede­1eeraren, zullen hem zijne taak
vergemakkelijken ! .....
Wat dunkt u, zullen de leerlingen van die Humanisten
(*1) In het Juli­Augustusnummer van de Vragen des tijds.