HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 750.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.06 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

i
li ,
£ 25
; voel, eene platte alledaagsehheid in oordeel en handeling
I, gaat openbaren, die allerminst door de gebruikelijke le- p
1 vensvormen kan worden vergoed.
Y Ook de vatbaarheid voor indrukken van buiten schijnt .
‘ ‘ loomer te worden en trager dan te voren: 'tis of tegen-
ä woordig het menschelijke hart voor dieper_ en inniger 4
‘ aandoeningen althans, minder openstaat en, om te gevoe-
l len, veel sterker prikkel behoeft dan in vroegere tijden.
Q Zelfs de schrikwekkendste gebeurtenissen van rampspoerl
·_ of misdaad verwekken ten hoogste nog eene licht en snel
‘ voorbijgaande sensatie." En dat gevoel wordt dan nog
dienstbaar gemaakt aan genot. Bij vreeselijke overstroo­
mingen of andere verschrikkelijke rampspoeden, wil men
de lijdenden toch ondersteunen . . . . en men geeft ,,soirées"
en organiseert allerhande ,,watersnoods­" en andere fees-
telijkhedenll Verraadt het geene ledigheid der zielen,
gebrek aan diepte, gemis aan waren ernst en volheid des
levens? En wie hiervan nog sprekender en in gelijke
mate onheilspellender teekenen zoeken mogt, hij geve
, slechts acht op hetgeen zijne oogen zien, hij lette op den
lichtzinnigen wedijver, in uiterlijk vertoon, tusschen de
standen; op de verzwakte oprechtheid en belangstelling
des harten, ook onder innige betrekkingen; op de gewe-
tenlooze ontrouwbaarheid der operatiën in den handel;0p
de rampzalige losmaking van den altoos zoo heiligen fa-
,9 _ milieband en hij sluite, bij dit alles, inzonderheid zijne
blikken niet voor die rustelooze behoefte aan luidruchtige
verstrooiing en dartel vermaak, welk zich, helaas, zoo al-
­i gemeen, in onze dagen openbaart. Vanwaar die ledigheid
l der zielen, dat gemis aan hooger geestesleven? ’t Is de
, oude geschiedenis: gemis aan een ideaal, een streven naar
iets, dat hooger dan menschelijk verstand en menschelijke