HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 740.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

jl

g 23
j Niet éen uitgezonderd, heeft ieder eene bron noodig,·waar­ L
,` uit hij zijne zeden kan putten. De éen neemt een zijner
'~_ medemensohen tot zgn ideaal aan, zooals de ronde volken
j deden. Deze toch namen de helden, die op dïtstekende j
N wijze door hunne daden uitblonken, als hun ideaal voor E
, het leven, als hun God aan. Een ander neemt weer tot
ideaal een wezen aan, Waarin al de bekende deugden als
, belichaamd zijn. En aangezien er geen mensch alle deug-
,! den in zich vereenigd heeft, en dus volmaakt is, zoo is ‘
jj dat wezen meer dan mensch. . .is God! En dat aanne­ O
T men van een ideaal voor zijn leven doet men niet op een
= bepaald oogenblik in het leven, maar dat geschiedt lang-
, zamerhand, wanneer het kind eenigermate tot zelfdenken
T wordt geroepen. Zijne ouders worden voor hem de bron,
waaruit hij put zijn begrip van goed en kwaad. De on-
_ geloovigen zoowel als de geloovigen hebben dus eerst een
j ideaal, hunne ouders, gehad, eer zij dien trap van zede- *
lijkheid bereikten, waarop zij nu staan. En nog bij hun
l streven naar meer deugd, hebben zij en blijven , zij be-
; houden een ide-aal, hun evenmensch of God! O, ik
{ ontveins mij het niet, 'dat er velen zullen zijn, die met
j een glimlach dit alles schouderophalend zullen lezen;
A maar indien zij met ernst willen nadenken, dan vlei . ik.
, mij, dat zij tot dezelfde redeneering zullen komen, als
l die ik hidrggesohetst heb. ‘
Q Gelukkig het kind, als de ouders gevoelen niet gen oeg
l zedelijk te zijn om áezt ideaal voor hun kind te blijven,
l en het dus allengs gaan wijzen op de volmaakte bron, op l
T God, die voor alles en dus ook voor hen de zedelijkáeicl is.
l Maar ook ongelukkig die kinderen, welker ouders meenen
{ het eenige, het ware ideaal voor hen te kunnen blijven;
‘ niet begrijpen, dat hun menschelijk doen niet altijd eene
W