HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 718.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

jl

22 l
F
G waarmee hij moet aantoonen, dat zijne levensbeschouwing
zedelijker is dan die der godsdienstigen. Maar die ont- ,'
breekt! Wel zegt hij, dat het humanisme is eene pre- '~,
diking van de deugd uit liefde voor den medemenscb. j
·_ Maar eilieve lezers, is dat iets nieuws'! Predikt de ä
christelijke godsdienst ons dat ook niet, als Jakobus ons
te lezen geeft: ,,Reine en onbevlekte Godsdienst voor God,
den Vader, is deze: weezen en weduwen te bezoeken in ik
A hunneverdrukking en zich zelven onbesmet te bewaren ,,
van de wereld ‘?" A.ls de heer Fr. ons eene bepaling van gj
de zedelijkheid gaf, zou men opmerken, dat hij die deti­
nitie geheel en al aan den godsdienst had ontleend. · =
Maar de geschiedenis toont aan, zegt hij verder, g
dat de zedelijke begrippen in den godsdienst j
ontstonden eerst nadat die begrippen in ’t
` leven ingang gevonden hadden; eerst zedelijke _
heid, daarna godsdienst. Heel aardig, jammer
slechts, dat hij het ook nu weer bij deze uitspraak laat i•
en zich de moeite niet geeft ons dat nader door de ge- {
schiedenis te laten aantoonen. Zoo’n gewichtige uitspraak
moest immers door feiten nader toegelicht wezen. Dat {
is juist de fout bij de vrijdenkers. ,,Losbandig, teu-
gelloos draaft men door, werpt met handen vol, groote
woorden en krasse, ongemotiveerde uitspraken in het rond !" .
Eerst zedelijkheid, daarna godsdienst! Nu de heer Fr,
j deze bewering niet nader toegelicht heeft, bestaat ook Q
voor mij de verplichting niet de waarheid van het omge- I
keerde dier stelling duidelijk te maken. Evenwel wil ik l
met enkele woorden, op het onhoudbare van ’s heeren 1;
Fr. uitspraak wijzen. `
leder mensch heeft voor zijn zedelijk leven behoefte aan {
een ideaal, een streven naar iets, dat hij bereiken wil. T
W