HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 699.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.00 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

l l E
9
l
20 '
Zou dan de heer _Frow·ein voldoende kennen de ver- ­ E
houding tusschen kracht en stof, en de wijze waarop alles _
in het heelal geregeld is en onderhouden wordt? En toch l
neemt hij de stof in het heelal en ·de kracht daarin aanwe­
zig als grondslag voor zijne levensbeschouwing aan. Is ­
het dan billijk van den schrijver de godsdienstigen hard °l
te vallen, omdat zij in iets gelooven wat niet volkomen il
begrepen kan worden? Zoo onmogelijk het voor den heer
Frowein is het heelal en al zijne wonderen te verstaan,
zoo min is het te verwachten van een godsdienstige, God lk
geheel en al te begrijpen. Alles ook van de Godheid te l ik
verstaan, is God zelf te wezen! Hoe zou het men-
schelijke het goddelijke kunnen doorgronden! Maar, i
omdat wij eindige menschen het Oneindige niet kunnen
verstaan, moeten wij het daarom als onbestaanbaar be- i
schouwen? Weet men wat geboren worden, wat sterven !
is, hoe de zon op en ondergaat, hoe de sterren haren
loop volbrengen enz, enz.? En toch al begrijpt men dat Z
alles niet, wij nemen die feiten toch als bestaande aan.
’s Heeren Fr. ’s stelling: ,.de godsdienst is niet weten- l
schappelijk" acht ik hiermede voldoende beoordeeld te
hebben, en· ik meen, lezers u door mijn schrijven duide-
lijk in ’t licht gesteld te hebben, dat er wel veel tegen
maar nog meer voor het wetenschappelijke van den
godsdienst kan aangevoerd worden.
w
l De godsdienst bevordert niet de zedelijkheid, E
zegt de heer Frowein, aangezien het bewezen is dat: 2
_ il. de menschhe id onder de eerschappij van den gods-
dienst niet zoo streng zedelijk is geworden; ‘
2. de godsdienst zoo vaak gepaard ging met godsdienst-
oorlogen, godsdiensthaat en godsdienstwaan; {