HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 722.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.01 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

4 eene godheid bewees. Maar gij gevoelt, die taak is
te zwaar, te groot, om haar in enkele bladzijden, zoo-
als de heer Fr. deed, te volbrengen. Büchner, de schrij-
ve1· van ,,Kracht en Stof" die enkel uit een natuurkundig
oogpunt het niet bestaan van een Hooger Wezen tracht
te bewijzen, heeft een tamelijk dik boekdeel noodig om
zijne meeningen uit te drukken. En toch kan men
g Büchner den lof niet ontzeggen, dat hij zoo zaakrijk
mogelijk en tevens altijd friscli is geweest. Wat zou
die schrijver niet een aantal bladzijden meer noodig
ill" gehad hebben, indien hij de stelling eens had ont-
wikkeld: ,,de godsdienst is niet wetenschappelijk", dus
niet alleen uit het oogpunt der natuurkunde maar ook
uit dat der geschiedenis, der taal, enz. En toch een werk, I
zoo omvangrijk van aard, wordt door den heer Fr. in
weinige bladzijden ,,afgemaakt"! Komen u wederom de
` woorden van Dr. Steynis niet voor den geest: .,De vrij-
denkers ziet men lustig, als kalveren in de wei, allerlei
A dwaze, soms bedenkelijke sprongen maken"?
De heer Fr. doet echter nog meer. Want niet tevreden,
dat hij uit een wetenschappelijk oog`punt(?‘Z) den
l godsdienst als iets onzinnigs verklaart, tracht hij ook door
i het bestrijden der verschillende meeningen over het we-
` zen en de werking der godheid de ongerijmdheid van al
wat hooger dan de stof is aan te toonen. Niets dan
stof, en daaraan ondergeschikt de kracht in alle
A stoffelijke lichamen en dus ook in den mensch aanwezig,
A is het hoofdidee der vrijdenkors. Maar de godsdien-
sti gen bekennen met vreugde, dat het de liootdeigen-
schap der stof is aan den geest of aan de kracht onder- `
g danig te zijn. Zijn niet vaak de menschen, die het
zwakstzijn naar liet lichaam (dc stof) het werkzaamst
L

L ,