HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 806.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

II; ‘ ·
i
io i
l godsdienst, meer of minder beteekenis in den loop der _
lg; gebeurtenissen hadden; en hoe hun beteekenis als volk
allengs geringer werd, wanneer de gehechtheid aan of de
vereering van hun God of Goden verflauwde. Voorts op
het feit, dat al de bekende talen afkomstig schijnen uit
dat land, ’t welk als de bakermat der menschheid wordt
je beschouwd. En eindelijk op de verschillende godsdiensten,
j die bij alle verschil, toch vele, zeer vele punten van overeen-
3 komst hebben. ’t Spijt mij inderdaad, dat de heer F. de boven-
{ genoemde beweringen niet uitgewerkt heeft, en ik heb
mij bij het lezen van zijn artikel >>Humanisme oi Gods- Y"
dienst" dan ook dikwijls de vraag voorgelegd: <<Waarom
zou de schrijver den godsdienst toch voornamelijk zoo niet
ä uitsluitend uit een natuurkundig oogpunt bestrijden ‘!"
Ik moet bekennen, dat ik op deze vraag nog geen vol-
? doend antwoord heb kunnen vinden. Mannen van naam,
als Biichner, Feuerbach, Viïchow en anderen, hebben `
immers op talentvolle wijze alle bestaan van eene god-
heid bestreden door de ervaringen aan de natuurkundige ‘
wetenschappen ontleend! Ik zou dus den heer Fr. de
, bescheidene vraag kunnen doen, waartoe het noodig was, à
l dat hij de voetstappen van die geleerde mannen volgde, i
~ en waarom hij nu liever niet aantoonde, dat de geschie­ f
denis, de vergelijkende taalstudie enz. ons bewijzen, dat ‘
een God het heelal niet kan besturen! Dat zou ons
waarschijnlijk nieuwe gezichtspunten in die hoogst ern-
F stige kwestie gegeven hebben. - Maar bovendien be- "
hoorde het tot de taak, die de heer F. zich opgelegd had, A
om namelijk de waarheid van zijne stelling: «de godsdienst
niet wetenschappelijk" in het licht te stellen, dat hij niet
alleen met de natuurkunde, maar ook met de andere vak- _­
ken der wetenschap in de hand ons het niet bestaan van K
1
l