HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 792.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.01 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

lj ‘ M o s
dig beoefend worden, plaatsen zich als op den zetel Gods ·
fl om de wereld met een alziend oog te doorschouwen. Men
zou haast in verzoeking komen den wensch te uiten, dat
een der hedendaagsche vrijdenkers dit eens kon. Zou j
hij dan niet beschaamd terug treden, als hij al die kolos­ ‘»
sale, grootsche verschijnselen met eigen oogen had gezien
en doorgrond; zou hij niet onwillekeurig moeten uit- I
roepen: >>wat waagde ik nietig mensch, de wereld te wil-
j len verstaan, er moet eene heerlijke eeuwige kracht zijn,
g welke al die majestueuse deelen van het heelal
heeft gemaakt en onderhoudt? Laat vrij de aarde zich .
bewegen om het gemeenschappelijk zwaartepunt van zon lx
en aarde; neemt tevens aan dat aan het geraamte van
een paard twee of meer rudimenten, overblijfselen die
nergens toe dienen, aanwezig zijn en dus ondoelmatig
schijnen; verheft zelfs de descententie-hypothese (leer van
Darwin) tot theorie (2), zegt mij, lezers, zijn dan reeds ,_
al de verschillende raadselen opgelost, die zich met het
verwerpen van een Godsbestaan aan uw geest voordoen?
<<Duizenderlei ondervindingenf las ik ergens, cdeeren, "
dat elk ding, elke gebeurtenis eene oorzaak heeft en d.e
grond van het tegenwoordige steeds in het verledene ligt.
j Vragen wij echter van waar de ons omringende dingen
hun bestaan en wezen hebben, en gaan wij de lange reeks l
van oorzaken zoo ver mogelijk na, om een aanvangspunt
voor al het geschapene te vinden, wij zoeken het in de
wereld te vergeefs. ‘ ..
(2). De heer Fr. verheft reeds de Darwin-hypothese tot eene theorie.
Ik meen echter, dat, zoolang mannen van naam uit een wetenschap-
pelijk oogpunt die hypothese verwerpen, het Darwinisme nog geen
theorie is. Men moet voorzichtig met hypothesen zijnl Wie kan
mij de zekerheid geven, dat over eenige jaren het stelsel van Darwin ·
niet als verouderd over boord geworpen en er een ander voor in de »
plaats gesteld wordt? ·
l