HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 779.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

i
10 p j
de heer F. het verband wil zoeken tusschen feiten, die
:2 zich aan zijn verstand voordoen, zal hij als wetenschap- i
pelijk mensch de stelling niet voorop zetten: ,,er is geen
God!" De meening van het al of niet bestaan van een
Hooger Wezen mag bij het opsporen van natuurwetten
l volstrekt niet in aanmerking komen. Men spreekt wel
eens van neutraal, nu de wetenschap is in den volsten
j zin van het woord neutraal. Newton, de groote en ge- ·
loovige natuurkundige, was niet tot zijne beroemde wet op q
j den val der lichamen gekomen door aleer hij zich tot het
opsporen daarvan zette eene stelling voorop te plaatsen;
maar door het oog te slaan op de feiten, die zich daarom- ‘
§ trent aan hem hadden voorgedaan. De methode van de 7
wetenschap, dat wil zeggen de wijze waarop de weten- i
l schap beoefend moet worden, is dus niet vijandig aan den
5 godsdienst. Wat meer zegt, elke opsporing van eene g
l nieuwe wet dient slechts tot meerdere bewondering en
l verheerlijking van haren Oorsprong. God zelf staat als j
ä Schepper boven alle verband der feiten, boven alle wetten. F
ë ,,Gecn vak van wetenschap, of zij (de vrijdenkers) zijn
1 er in te huis," zegt dr. Steijnis in zijn ,,open brief." En 1
S inderdaad waarin schijnt de heer F., de zich noemende ,;
i vrijdenker, geen meester te zijn! Natuurkunde, aardkun- l
l de, oudheidkunde, aistamrningsleer, geschiedenis, leer der t
doeleinden, wijsbegeerte, godgeleerdheid, en welke vakken _
bespreekt hij al niet, en dat alles om ons te betoogen, t
Q dat .... de resultaten (de vindingen) der wetenschap vij-
j andig zijn aan den godsdienst. ’t Ware echter goed geweest,
j indien de heer F. eene bepaling gegeven had van gods-
Q, dienst. ’t ls mogelijk, dat zijne opvatting van den gods- 3
dienst in strijd is met de ontdekkingen, de resultaten der
wetenschap; maar waar men de eenvoudige bepaling aan- ,
{
eä ä