HomeHumanisme of godsdienst?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 811.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.10 MB

PDF (Volledig document), 28.29 MB

g · -·-·-~-f--v~­­v~·«-­·--j"~~v- we- · g · · Y gw [ ~· · yr r _’ ·‘ j i ‘·
lj » l [ V_ i

ë De godsdienst voldoet, volgens de heer F., aan deze
Hi drie voorwaarden niet; wél het humanisme. Al dadelijk
moet ik hierbij opmerken, dat hij wel het niet weten- '
*3; schappelijke, het niet zedelijke en het niet kunstlievende van _ R)
den godsdienst tmeàá nan te wonen; maar dat hij in ge-
Ijg breke blijft ons te bewijzen, dat zijn humanisme wél aan
de genoemde voorwaarden voldoet en dus wel weten- .
ll schappelijk, zedelijk en kunstlievend is. Bovendien moet
¥i ik tot mijn leedwezen bekennen niet te weten, wat de
heer F. met zijn humanisme bedoelt. Eene bepaling W
jé geeft hij er niet van, en al ware het dat hij mij glashel­ `
der het ongerijmde van allen godsdienst had aangetoond, "
dan zou hij mij wel eene levensbeschouwing ontnomen, i
maar niet eene daarvoor in de plaats gegeven hebben. ,,Tot
mijn leedwezen" zeide ik daar zoo even, want eenelevens­
F beschouwing, die aan de drie bekende voorwaarden vol-
, doet, is wel waard nader bekend gemaakt te worden. On-
j, getwijfeld moet het in den heer F. gewaardeerd worden,
dat hij slechts zulk eene levensbeschouwing wil aannemen, L
welke niet voorbijziet, zooals onze eeuw maar al te vaak
L doet, dat in de menschelijke ziel nog andere behoeften
ij om voldoening vragen, buiten louter kennen en weten; ep
dat hij alleen die levensbeschouwing als de ware aanneemt, [
welke kennen niet als de eenige kracht beschouwt, die in
g den mensch moet worden gehuldigd; de berekeningen
g van het ezqfelgk nut niet als het eenige doel aanprijst; en l ,
die de naánnrwezïensennp en geld niet tot de groote en eeni-
i ge idolen of afgoden des tijds verheft. Maarjuist daarom
i zou de heer F. goed gedaan hebben zijne levensbeschou-
5 wing, zijn humanisme duidelijk ontwikkeld te hebben, opdat
men na het toetsen aan de drie genoemde voorwaarden, I
’ een oordeel over zijne stelling: ,, umanisme boven gods- ·
Y
4 m