HomeHet persoonlijk karakter van den godsdienst en het ultramontanismePagina 8

JPEG (Deze pagina), 750.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 11.67 MB

,,, -.-e ­ -» · Fe--·-~~
el;
f
ï i
6
· veel minder eene bepaalde kerk of de kerk, en wel E
het allerminst eene Zeer.
i Neen, ik denk nu al het uitwendige, iederen vorm,. ,,_
., alle symbolen en stelsels geheel weg, en neem den gods- E
i dienst hier als - wat hij naar zijn eigenlijk wezen is - als i
innerlgk en innig Zeven van den mensch uit en met God. ·
a Dat alleen is immers de kern van allen godsdienst,
{ echte, zuivere religie. ,
Al het andere, alles wat zich aan de religie vasthecht, i
of door den mensch als ’t ware daar omheen wordt ge-
· bouwd, ontleent zijn karakter en zijne beteekenis aan het
innerlyk godsdienstig leven. Neemt dat er uit weg en,
l ja, gij houdt kerken over, plechtigheden en kunstig ge- jg
bouwde systemen, maar - zonder heiligen geest; niets
‘ dan vormen, die straks een heir van daemonen herbergen. j
Q Die innerlijke godsdienst nu heeft een bij uitnemend­
j heid persoontgk karakter. Ja er is daarin, zou ik haast J,
zeggen, niets dat meer op den voorgrond treedt, dat nl
i= hem zoozeer tot godsdienst, tot leven maakt, als juist dat
persoonlijke, dat rechtstreeksche en innige tusschen den
mensch en God.
De godsdienst is geheel, met al zijne wortelen, in het
wezen en de behoeften der menschelijke persoonlijkheid i
je geworteld. ·
Onze persoonlgkheid - dat is de inwendige mensch. Die · .x
inwendige mensch leeft enkel uit en tot God. Wij heb-
{ ben behoefte aan God; niet het meest om zijne gaven,
maar om zijne liefde; niet vooral om van Hem te ont- `
l vangen en beschermd te worden door zijne macht, maar
” om aan Hem ons te geven, om in zijne tegenwoordigheid i,
ons gerust te gevoelen, om te ervaren dat wij goed en
gelukkig worden in den vertrouwelijken omgang met Hem.
l .
zi