HomeHet persoonlijk karakter van den godsdienst en het ultramontanismePagina 7

JPEG (Deze pagina), 610.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 11.67 MB

i=
.
jl
M H1
ll <<Het Evangelie is eene kracht van God tot zaligheid
voor ieder, die gelooft.»
( Ziedaar een woord, dat nooit zal verouderen! Het is
het voorrecht der waarheid alleen, eeuwig jong te zijn.
Of hebben wij hier geen waarheid?
Maar dat behoef ik U niet te vragen, mannen en vrou-
wen, die hier zijt gekomen met de belangen van de
Evangelische Maatschappij op het hart, met haar doel
jh voor oogen.
Wat gij wilt? Immers dit wilt gij, dat gij en uwe
kinderen en uw volk God zullen dienen naar de zuiver-
i heid van het Evangelie van onzen Heer!
Maar dat kondet gij niet willen, als er niet ten min-
.ste iets van PAULUS, ervaring lag in de diepte van uwe ziel.
Moge dan die persoonlijke ervaring een vruchtbare _
bodem zijn voor de gedachten van dituur!
Ik geloof niet in strijd te komen met het wezen en
., de belangen der Evangelische Maatschappij, wanneer ik
eenige oogenblikken uwe aandacht vraag voor een woord
over:
il Het persoonlglc lcd/rdlcter mm den godsdienst en het
` Utt7"Ct77%O72tCt71tS77’L6. p
Het spreekt wel van zelf Toeh., dat ik door godsdienst
L, niet versta den een of anderen vorm oom eeredienst, nog