HomeHet persoonlijk karakter van den godsdienst en het ultramontanismePagina 18

JPEG (Deze pagina), 691.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 11.67 MB

16 ‘% »
Wat wij bovenal noodig hebben in den harden strijd
tegen alle vreemd gezag over den geest, dat zün Israeli- p
tige, gespierde Christenen, vol van godsdienstig leven en ·
zedelijken ernst. i
Maar om dat te zijn moeten wij telkens op nieuw ons F
plaatsen voor het ideaal van onze roeping, ons voorge­ ' t
houden in JEzUs’ woord: «gij zijt het zout der aarde>>. j
Waar uw schat is, daar zal uw hart zün. Als wij onze ;
ziel niet voeden met eerbied en liefde voo_r het hooge en j Q,
V heilige, dan vallen hare bladeren en bloesemknoppen at p V i
Wij zegenen de groote voorrechten van een vrij, wèl " t
onderwezen en ontwikkeld volk. ,-
Wij willen ons tot het uiterste verweren tegen zulken, A ’
die deze ontwikkeling en deze vrijheid aan Nederland
willen ontnemen! _ _ _ i
Maar wat wij nog allerminst kunnen ontberen, dat i
is: het Evangelie; en dat is ook: de omgang met het i
heilige, met persoonlijkheden, vol van heiligen geest.
Daarom, o Protestanten! legt met uwe Vaderen de N I
hand op uwen Bübel en zegt, als zij: op dezen steunen · Y`
wij`, dezen beschermen wij`! _ _
Hoort en laat hooren wat de besten van ons geslacht Q l`
uit alle tijden, wat met name de beste, de waarachtige · p
Menschenzoon ons omtrent het heilige te zeggen heeft. "
Ademt den geest in, die uit zijn mond u tegenstroomt! [ ·’ · W
Het oude wilt gü niet? Maar ik bid u, gij wilt toch «
_ het eeuwige wel? . ~
Neemt dat uit het oude op en bezielt er het nieuwe ll
mede, dat van dezen tüd is. `_
Dan komt gewis het koninkrijk Gods! ‘ _
.,_,___n v
‘ä "' Y