HomeHet persoonlijk karakter van den godsdienst en het ultramontanismePagina 16

JPEG (Deze pagina), 719.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 11.67 MB

I i
* 14 ä
Evangelische Maatschappij werd gesticht; dat weldra
honderden bij honderden de gelederen der eerste vrien­
den versterkten; dat de evangelisoh gezinde Christenen {»
in Nederland met sympathie hare werkzaamheid gade-
_ slaan. i à
Zij blijve moedig voortgaan op den ingeslagen weg! l
Zij heeft in de macht van den godsdienst den waarborg ‘
dat er zegen zal rusten op haar werk. Ziet, juist die
innige, persoonlijke godsdienst zal het wapen zijn, waar-
j door het Ultramontanisme zal vallen.
Door den geest des Heeren zult gij sterk zijn! Gij wilt _
uwe beginselen verkondigen? Maar de ware prediking
is ziehzetven geven. Doch wie niets heeft in zijn hart,
plant ook geen zegen om zich heen. De waarheid gaat l
enkel van hart tot hart, van geest tot geest. Hebt gij
JEzUs’ woord niet vernomen: «gg zijt het zout der aarde"? ‘
Gg ~ dat staat voorop! Van U moet het komen! Gij _«
kunt alleen overtuigen van het heilige als gij zelf er van
overtuigd zijt!
Waaiiaan wij behoefte hebben? Niet aan gemaakte _
menschen, die enkel ambtshalve of om des broods wil
over het Evangelie prediken, maar aan zulken, in wie
het Evangelie eene kracht van God is; aan mannen en l
vrouwen met eene innerlghe roeping; aan Apostelen, die ‘
hraeht uit den hooge ontvangen hebben; aan persoonlgh
_ heden tot wie Jezus andermaal zou kunnen zeggen: «gij
züt het zout der aarde».
Dit behoort tot de roeping van onzen tijd: de waarde
V en de kracht van persoonlghen godsdienst te openbaren;
E ’ te toonen dat, als de Heilige Geest zal komen in onze
[ levenskringen, hij dan werken moet in ons. r
Z l
ä
z
J