HomeHögni's letzte HeerfahrtPagina 28

JPEG (Deze pagina), 485.46 KB

TIFF (Deze pagina), 4.72 MB

PDF (Volledig document), 19.93 MB

*' Y : ix
Q ­­ 26 ­­ _ )
_ ` 1 1
äebm. X ,
ïçragc nichtë, frag’ nicht tvaë naar nnb marnnn. ,
i äögni. `1
1 But 9J?agb crnicbrigt ivirb @cr Did; haltcn
@ct in @ich gemann, nicht aiê icin (äjcmahtl :"
2IBic (äübïllll magft @11 bann marten, J
h 2in1 ëccftranb maichcn unb bicnen bcixn ‘J)iahI. Yi
Q main. Q
( Pluch baë. mcnn ich milt, mirb iic thnu. ii
. r _ 1;
E fyilbe. 1*.
5 @cr äcinbin bicncn inufstc (Subrun - `
3 Ellie with init: ioichcë angcthan
‘ Qëicï cher ber @0211 ïöprich, sïgcbin, alfcê ichant ;
` Qluf @ich - Sit cê fo? Witt @ich ïpricht Bcbcnb [aut 5
g §Dici11 Sgcrgl ­ i
J Jjebin.
’ ïàlicfc mich nicht in gmcifchib an
1 Qilê mir 11115 iah’n, ba lichten mir llllë, init ï11h’11 §
· ` llnb Iichtcn unê, mar @ir cê nicht gcnng? *·
ä £;11z>1. jg,
@1.1 flichft 511 fiihct Qïênrtc ïïllg, ­
f __ @11 ichcwit @ich, bic 2"Gahrhcit äll ïugcn. in
‘ êprich, IDIIBTCHZ @11 hun @ögni’§$ Enchtcr, ïprich -·- M
llnb ïtïllllff @11, fic gcfangcn fnctgutcagcn? ~
ï äitë (Bciïcl 511 bchaitcn ihcc Gchxnach
L 311 niitgcn? êficbc ­ ich hcfchivörc @ich! iii
1
ë · {
E · i
C KE '
ë X