HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 889.57 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

7 .
in het buitenland, in den laatsten tijd bij eenigen een ongun- j
stige en in elk geval minder welwillende gezindheid. Zij 1
oordeelen haar, zonder openbaren arbeid, liefst onder het
torsen van kettingen of ijzers, zonder strafverzwaringen,
waardoor pijn, honger of ontbering wordt veroorzaakt,`een
5, niet genoeg afschrikkende straf. Zij geven blijk van hun
I voorkeur aan de Prügelstmfen, waardoor huns inziens het
+ langdurig onderhoud der gevangenen op staatskosten kan
worden vermeden of bekort. Bij het op nieuw opperen van
dergelijke denkbeelden kan de rechtvaardiging der gevange-
nisstraf niet als overbodig worden beschouwd. ·
Dr. orro Mirrmisrànr, de Duitsche magistraat, wiens geschrift:
l Gegen die Freiheitsstmfen, in 1881 de algemeene aandacht heeft
getrokken, zegt o. a.: »De groote meerderheid van juristen h
j en leeken acht de bewering, dat de gevangenissen en gevan-
l genisstralfen ten allen tijde jbij alle volken bestonden, zoo
Y onomstootelijk, dat zij als een ontzettende paradox van zich
J . afwerpen elke gedachte, dat het eenmaal anders geweest zou
Q zijn en ooit weder anders zou kunnen worden."
Indien deze talentvolle bestrijder der gevangenisstraf kennis
è had genomen van de omvangrijke literatuur over dit onder-
j werp, zou hij tot de conclusie hebben moeten komen, dat
, hij althans aan de groote meerderheid der juristen een
nl meening toedicht, die niet de hunne is. Hij zou - om mij
tot gezaghebbende Duitsche schrijvers te bepalen - o. a.
L het tegendeel hebben kunnen lezen bij voiv HOLTZENDORFF,
BEBNER, von wácnrnn en Hueo Mniirzn. Bij deze allen toch `
ig` l kan men vinden, dat gevangenissen als middelen bij de eigen-
lijke stmfvelztrekking onder de Gêrmaansche stammen onbekend
[1 waren. Bij uitzondering kwamen zij voor bij sommige andere
volken, met name bij de Romeinen. Gevangenissen gebruikte
1
l