HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 843.98 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

6
zijn. De misdadiger, die een medemensch gedood heeft,
omdat deze hem in den weg stond, of een voorwerp aan een
ander heeft ontnomen, omdat hij lust had het te bezitten,
zou, als hij daarvoor straf ondergaat, geen ander besef in
zich omdragen dan hetgeen zich uit in deze woorden: »ik N
zwicht voor een brutale macht, wier eenig recht daarin i
bestaat dat zij sterker is dan ik." I
Aangenomen dat een materialistische richting in den aan- +
gegeven zin zich thans luider uitspreekt dan in eenig vroeger
tijdperk, zoo blijft het toch de vraag, of de geest dezer '·
eeuw als een materialistische bij uitnemendheid mag worden
gekenschetst, alleen omdat meerderen een ietwat luider uit-
gesproken uiting geven aan hetgeen ook in vroegere tijdper­ l
ken door een aantal personen werd gedacht en verkondigd.
Het behoort niet tot mijne roeping in deze oogenblikken
' de gestelde vraag in het algemeen te beantwoorden. Een l
meer bescheiden taak wensch ik mij zelf op te leggen. Zij
zal bestaan in het zoeken van een antwoord op de vraag: J .
»Waarom de qualificatie van materialistischen geest dezer Q
eeuw onjuist is te achten, waar het geldt de toepassing van
het strafrecht door den Staat ‘?" Ik stel mij voor datte doen,
door Uwe welwillende aandacht in te roepen voor het bewijs
eener stelling, die het onderwerp mijner rede zal uitmaken. ,
Zij luidt als volgt: »De gevangenisstraf, overeenkomstig de
eischen van het recht en het maatschappelijk belang inge-
richt, de beste der straffen?
Men weet dat een in hoofdzaak aan die eischen beantwoor­
_ dende gevangenisstraf, door steeds meerdere strafrechtsge- ig`
leerden verlangd, de hoofdstraf is van het in 1881 afgekon-
digde, helaas nog niet ingevoerde Nederlandsche wetboek van Kl
strafrecht. Tegen die straf openbaart zich intusschen, vooral jl
­ a l