HomeDe gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 731.37 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 35.89 MB

l
I MIJNE HEEREN CURATOREN, PROFESSOREN, LECTOREN,
DOCTOREN, STUDENTEN, i
I EN Gm ALLEN, DIE DEZE PLECHTIGHEID MET UWE TEGEN-
WOORDIGHEID VEREERT, '
GEACHTE TOEHOORDERSI I
E
le
, Onder de ernstige mannen van onzen tijd treft men niet
L weinigen aan, die hunne geringe ingenomenheid uitspreken
g met hetgeen zij noemen den materialistischen geest van de
! tweede helft der negentiende eeuw. En ongetwijfeld zijn er _
rb verschijnselen, die voor hunne meening schijnen te pleiten. ·
l Bij velen toch treedt de materie dermate op den voorgrond,
G dat hun streven uitsluitend op zinnelijke genietingen en op
jj het verkrijgen van matericele welvaart gericht is. In een u
j >>hi0mamaaZs" niet geloovende, trachten zij het zich in deze
Q. wereld zoo aangenaam mogelijk te maken, zonder te letten
A op de middelen, die zij daartoe bezigen. Indien hunne mee-
J ning de ware mocht zijn en de strijd des levens zou eindigen
in een volkomen ontbindingsproces, indien er geen God,
indien er geen onsterfelijkheid mocht worden aangenomen,
dan zou ook het begrip vervallen van zonde als afval van W
God, de verpersoonlijking van het goede, en als oorzaak der
Q misdrijven; dan zou er eigenlijk van wedergeboorte of zede-
à lijke verbetering van den misdadiger geen sprake meer kunnen
L . .... LLL L LULLL ni .... L LLLLL LL .L. L L L .... L LL~__L_L L L i L